Политика за защита на личните данни

„Галактика сервиз “ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр.Плевен п.к.5809, Промишлена зона или на телефон: +359877190544.„Галактика сервиз “ ООД се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

„Галактика сервиз “ ООД е предприела необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

„Галактика сервиз “ ООД обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели:- Изпълнение на нормативни задължения на Администратора, свързани с упражняваната от него дейност;- Контрол на пропускателния режим на територията на Администратора.

„Галактика сервиз “ ООД съхранява и обработва събраните лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани.

„Галактика сервиз “ ООД може да трансферира лични данни, ако и доколкото е необходимо към производителя на Вашия уред. Субектите, чиито лични данни обработва „Галактика сервиз “ ООД, имат следните права: Право на информация за личните им данни, обработвани от „Галактика сервиз “ ООД. Право на достъп до личните им данни, обработвани от „Галактика сервиз “ ООД Право на коригиране на неточни лични данни, обработвани от „Галактика сервиз “ ООД Право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“); Право на ограничаване на обработването на личните им данни; Право на преносимост на личните им данни.

В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, която  може да реализира, като:- сезира Комисия за защита на личните данни;- обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред предсъответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

Copyright © 2023 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design